Browsing: PHP – MySQL

PHP - MySQL
0

This file help you generate thumbnail for all pictures inside 1 folder, and rename it, can move it to thumbnail folder … First, we find all files was thumbnail pictures, define by name in that folder:

Then, read the content of directory, filter out…

PHP - MySQL
0

Đôi lúc, vì có nhiều domain cùng hosted trên một host, hoặc là dùng Dedicated Server, VPS, hay đơn giản là bạn đang có 2 domain cùng chạy 1 site nào đó, nhưng chỉ muốn duy nhất một domain được phép chạy. Còn domain kia…