How to pin to start, unpin from start, pin to taskbar on windows 10

0

Do you want to try to pin a program to start menu or pin to taskbar on windows 10? Well, this article, Bien Thuy will help you how to do it.

How to pin to start?
If you want to pin a program to start menu, just right click on that program icon and choose “Pin to start“. That’s shortest way.
From start menu by click on icon Windows 10 start menu on the left bottom of your screen, you can click All apps to show a list of program on your computer, then if you want to pin any program, just right click on that program, choose Pin to start.

Pin to start on windows 10

Pin to start on windows 10

How to unpin from start?
You do the same way as pin to start, but you have Unpin from start instead of Pin to Start. Let’s see below photo for details

Unpin from start on windows 10

Unpin from start on windows 10

How to resize an icon on start?

Simple, if you want to ressize an icon on start menu, just right click on that icon and choose Resize, then choose from list: Small, Medium, Wide, and Large

Resize an icon on windows 10

Resize an icon on windows 10

How to pin to taskbar?
Do the same way as Pin to Start above, right click on any program icon you want to locate on taskbar, then choose Pin to Taskbar. Depend on your screen resolution, you can pin many icon (programs) on taskbar as you want.
From start menu by click on icon Windows 10 start menu on the left bottom of your screen, you can click All apps to show a list of program on your computer, then if you want to pin any program, just right click on that program, choose Pin to taskbar.

How to Pin to Taskbar on Windows 10

How to Pin to Taskbar on Windows 10

How to unpin from taskbar?
Right click on icon that you want to remove from taskbar and choose: Unpin this program from taskbar.

How to unpin a program from taskbar on Windows 10

How to unpin a program from taskbar on Windows 10

How to pin to start, unpin from start, pin to taskbar on windows 10
5 - 1187 votes

Same tags:

 1. Cách download Windows XP, Windows 7, 8.1 trực tiếp từ Microsoft
 2. How to Hide a User Account from the Welcome Screen in Windows 10
 3. How to fix “your credentials did not work” on Windows 10
 4. How to edit hosts file in Windows 10?
 5. Fix: Windows 10 Start Menu not work
 6. Làm thế nào để boot vào Safe Mode trong windows 10?
 7. How to fix Error 0x8007045b

Other Posts you may be interested in:

 1. Đêm Buồn Tỉnh Lẻ – HD Karaoke
 2. Liên Khúc Trung Thu 2014 – Vanh LEG
 3. Bảo mật cá nhân trên Windows 10 – privacy setting
 4. Dreamhost Black Friday & Cyber Monday Coupon
 5. Cách tìm các files mới bị sửa, tạo mới trên server Linux
 6. Cách cài đặt Ccleaner để dọn rác máy tính – Phần 1
 7. Chọn tuổi kết hôn – chọn chồng/vợ hợp tuổi
Cập nhật lúc: 11:31:21 AM, 9th August 2015

Comments

Leave A Reply