Bói ngày sinh: xem số giàu nghèo qua ngày tháng năm sinh

chuyendoi ($mhh[0],$mhh[1],$mhh[2]); $ngaysinham = str_replace( '/', '-', $ngaysinham); $nsa = explode("-", $ngaysinham); $ngayam = $nsa[0]; $thangam = $nsa[1]; $namam = $nsa[2]; $na4 = substr($namam, -1); $na12 = $namam[0] + $namam[1]; $sodu = $na12 % 3; $na34 = $namam[2].$namam[3]; $sodu2 = $na34 % 12; $sodu3 = ($ngayduong + $thangduong + $namduong) % 9; switch ($na4) { case '1': $can = 'Tân'; $sotieuchuan = '4'; break; case '2': $can = 'Nhâm'; $sotieuchuan = '5'; break; case '3': $can = 'Quý'; $sotieuchuan = '5'; break; case '4': $can = 'Giáp'; $sotieuchuan = '1'; break; case '5': $can = 'Ất'; $sotieuchuan = '1'; break; case '6': $can = 'Bính'; $sotieuchuan = '2'; break; case '7': $can = 'Đinh'; $sotieuchuan = '2'; break; case '8': $can = 'Mậu'; $sotieuchuan = '3'; break; case '9': $can = 'Kỷ'; $sotieuchuan = '3'; break; case '0': $can = 'Canh'; $sotieuchuan = '4'; break; } $danhsach0 = array('Thân','Dậu','Tuất', 'Hợi', 'Tý', 'Sửu', 'Dần', 'Mão', 'Thìn', 'Tỵ', 'Ngọ', 'Mùi'); $danhsach1 = array('Tý', 'Sửu', 'Dần', 'Mão', 'Thìn', 'Tỵ', 'Ngọ', 'Mùi', 'Thân','Dậu','Tuất', 'Hợi'); $danhsach2 = array('Thìn', 'Tỵ', 'Ngọ', 'Mùi', 'Thân','Dậu','Tuất', 'Hợi', 'Tý', 'Sửu', 'Dần', 'Mão'); switch ($sodu) { case '0': $chi = $danhsach0[$sodu2]; break; case '1': $chi = $danhsach1[$sodu2]; break; case '2': $chi = $danhsach2[$sodu2]; break; } if ($chi == 'Tý' || $chi == 'Sửu' || $chi == 'Ngọ' || $chi == 'Mùi' ) { $sochi = '0'; } elseif ($chi == 'Dần' || $chi == 'Mão' || $chi == 'Thân' || $chi == 'Dậu' ) { $sochi = '1'; } elseif ($chi == 'Thìn' || $chi == 'Tỵ' || $chi == 'Tuất' || $chi == 'Hợi' ) { $sochi = '2'; } else { $sochi = '99'; } $sotinh = $sochi + $sotieuchuan; if ($sotinh > 5) { $sotinh = $sotinh - 5; } else { $sotinh = $sotinh; } switch ($sotinh) { case '1': $menh = 'Kim'; $mauhop = 'Bạn mệnh Kim nên sử dụng tông màu sáng và những sắc ánh kim vì màu trắng là màu sở hữu của bản mệnh, ngoài ra kết hợp với các tông màu nâu, màu vàng vì đây là những màu sắc sinh vượng (Hoàng Thổ sinh Kim). Những màu này luôn đem lại niềm vui, sự may mắn cho bạn.
Bảng màu hợp với tuổi bạn:
Bảng màu tương sinh với tuổi:
'; $mauky = 'Tránh những màu sắc kiêng kỵ như màu hồng, màu đỏ, màu tím (Hồng Hoả khắc Kim).
Bảng màu tương khắc với tuổi:
'; break; case '2': $menh = 'Thủy'; $mauhop = 'Bạn mệnh Thuỷ nên sử dụng tông màu đen, màu xanh biển sẫm, ngoài ra kết hợp với các tông màu trắng và những sắc ánh kim (Màu trắng bạch kim sinh Thuỷ).
Bảng màu hợp với tuổi bạn:
Bảng màu tương sinh với tuổi:
'; $mauky = 'Tránh dùng những màu sắc kiêng kỵ như màu vàng đất, màu nâu (Hoàng thổ khắc Thuỷ).
Bảng màu tương khắc với tuổi:
'; break; case '3': $menh = 'Hỏa'; $mauhop = 'Bạn mệnh Hoả nên sử dụng tông màu đỏ,màu hồng, màu tím ngoài ra kết hợp với các màu xanh (Thanh mộc sinh Hoả).
Bảng màu hợp với tuổi bạn:
Bảng màu tương sinh với tuổi:
'; $mauky = 'Tránh dùng những tông màu đen, màu xanh biển sẫm (Thủy khắc Hoả).
Bảng màu tương khắc với tuổi:
'; break; case '4': $menh = 'Thổ'; $mauhop = 'Bạn mệnh Thổ nên sử dụng tông màu vàng đất, màu nâu, ngoài ra có thể kết hợp với màu hồng, màu đỏ, màu tím (Hồng hoả sinh Thổ).
Bảng màu hợp với tuổi bạn:
Bảng màu tương sinh với tuổi:
'; $mauky = 'Màu xanh là màu sắc kiêng kỵ mà bạn nên tránh dùng (Thanh mộc khắc Thổ)
Bảng màu tương khắc với tuổi:
'; break; case '5': $menh = 'Mộc'; $mauhop = 'Bạn mệnh Mộc nên sử dụng tông màu xanh ngoài ra kết hợp với tông màu đen, màu xanh biển sẫm (Thủy sinh Mộc).
Bảng màu hợp với tuổi bạn:
Bảng màu tương sinh với tuổi:
'; $mauky = 'Tránh dùng những tông màu trắng và sắc ánh kim (Màu trắng bạch Kim khắc Mộc).
Bảng màu tương khắc với tuổi:
'; break; } $tinhcung = array_map('intval', str_split($namam)); $sotinhcung = array_sum($tinhcung); $sochuancung = $namam % 9; if ($sochuancung == 0) { $bodemso = 9; } else { $bodemso = $sochuancung; } if($_POST['gioitinh'] == 1) { switch ($bodemso) { case '1': $cungmenh = 'Khảm'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; case '2': $cungmenh = 'Ly'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; case '3': $cungmenh = 'Cấn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '4': $cungmenh = 'Đoài'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '5': $cungmenh = 'Càn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '6': $cungmenh = 'Khôn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '7': $cungmenh = 'Tốn'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; case '8': $cungmenh = 'Chấn'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; case '9': $cungmenh = 'Khôn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; } } else { switch ($bodemso) { case '1': $cungmenh = 'Cấn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '2': $cungmenh = 'Càn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '3': $cungmenh = 'Đoài'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '4': $cungmenh = 'Cấn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '5': $cungmenh = 'Ly'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; case '6': $cungmenh = 'Khảm'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; case '7': $cungmenh = 'Khôn'; $thuocdongtay = "Tây tứ trạch"; break; case '8': $cungmenh = 'Chấn'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; case '9': $cungmenh = 'Tốn'; $thuocdongtay = "Đông tứ trạch"; break; } } $tuoinamnay = $Chucnang->getAge(''.$namduong.'-'.$thangduong.'-'.$ngayduong.''); $tinhtuoinamnay = array_map('intval', str_split($tuoinamnay)); $sotinhsao = array_sum($tinhtuoinamnay); if ($sotinhsao > 9) { $tinhtuoinamnay1 = array_map('intval', str_split($sotinhsao)); $sotinhsaochuan = array_sum($tinhtuoinamnay1); } else { $sotinhsaochuan = $sotinhsao; } switch ($_POST['gioitinh']) { case '1': $gioitinh = 'Nam';//////////// Sao nam switch ($sotinhsaochuan) { case '1': $saonamnay = 'La Hầu'; break; case '2': $saonamnay = 'Thổ Tú'; break; case '3': $saonamnay = 'Thủy Diệu'; break; case '4': $saonamnay = 'Thái Bạch'; break; case '5': $saonamnay = 'Thái Dương'; break; case '6': $saonamnay = 'Vân Hớn'; break; case '7': $saonamnay = 'Kế Đô'; break; case '8': $saonamnay = 'Thái Âm'; break; case '9': $saonamnay = 'Mộc Đức'; break; } break; case '2': $gioitinh = 'Nữ'; ////// Sao nữ switch ($sotinhsaochuan) { case '1': $saonamnay = 'Kế Đô'; break; case '2': $saonamnay = 'Vân Hớn'; break; case '3': $saonamnay = 'Mộc Đức'; break; case '4': $saonamnay = 'Thái Âm'; break; case '5': $saonamnay = 'Thổ Tú'; break; case '6': $saonamnay = 'La Hầu'; break; case '7': $saonamnay = 'Thái Dương'; break; case '8': $saonamnay = 'Thái Bạch'; break; case '9': $saonamnay = 'Thủy Diệu'; break; } break; } if ($thuocdongtay == "Đông tứ trạch") { $huongchuan = 'Nam, Bắc, Đông, Đông Nam'; } else { $huongchuan = ' Đông Bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam'; } $sohop ='Đang cập nhật '; $huongtot ='Đang cập nhật '; $socanluongnam =''.$can.' '.$chi.''; $socanluongthang = $thangam; $socanluongngay = $ngayam; $socanluonggio = $_POST['giosinh']; switch ($socanluongnam) { case 'Giáp Tý': $canluongnam = 1.2; break; case 'Bính Tý': $canluongnam = 1.6; break; case 'Mậu Tý': $canluongnam = 1.5; break; case 'Canh Tý': $canluongnam = 0.7; break; case 'Nhâm Tý': $canluongnam = 0.5; break; case 'Ất Sửu': $canluongnam = 0.9; break; case 'Đinh Sửu': $canluongnam = 0.8; break; case 'Kỷ Sửu': $canluongnam = 0.8; break; case 'Tân Sửu': $canluongnam = 0.7; break; case 'Quý Sửu': $canluongnam = 0.5; break; case 'Bính Dần': $canluongnam = 0.6; break; case 'Mậu Dần': $canluongnam = 0.8; break; case 'Canh Dần': $canluongnam = 0.9; break; case 'Nhâm Dần': $canluongnam = 0.9; break; case 'Giáp Dần': $canluongnam = 1.2; break; case 'Đinh Mão': $canluongnam = 0.7; break; case 'Kỷ Mão': $canluongnam = 01.9; break; case 'Tân Mão': $canluongnam = 1.2; break; case 'Quý Mão': $canluongnam = 1.2; break; case 'Ất Mão': $canluongnam = 0.8; break; case 'Mậu Thìn': $canluongnam = 1.2; break; case 'Canh Thìn': $canluongnam = 1.2; break; case 'Giáp Thìn': $canluongnam = 0.8; break; case 'Nhâm Thìn': $canluongnam = 1; break; case 'Bính Thìn': $canluongnam = 0.8; break; case 'Kỷ Tỵ': $canluongnam = 0.5; break; case 'Tân Tỵ': $canluongnam = 0.6; break; case 'Quý Tỵ': $canluongnam = 0.7; break; case 'Ất Tỵ': $canluongnam = 0.7; break; case 'Đinh Tỵ': $canluongnam = 0.6; break; case 'Canh Ngọ': $canluongnam = 0.9; break; case 'Nhâm Ngọ': $canluongnam = 0.8; break; case 'Giáp Ngọ': $canluongnam = 1.5; break; case 'Bính Ngọ': $canluongnam = 1.3; break; case 'Mậu Ngọ': $canluongnam = 1.9; break; case 'Tân Mùi': $canluongnam = 0.8; break; case 'Quý Mùi': $canluongnam = 0.7; break; case 'Ất Mùi': $canluongnam = 0.6; break; case 'Đinh Mùi': $canluongnam = 0.5; break; case 'Kỷ Mùi': $canluongnam = 0.6; break; case 'Nhâm Thân': $canluongnam = 0.7; break; case 'Giáp Thân': $canluongnam = 0.5; break; case 'Bính Thân': $canluongnam = 0.5; break; case 'Mậu Thân': $canluongnam = 1.4; break; case 'Canh Thân': $canluongnam = 0.8; break; case 'Quý Dậu': $canluongnam = 0.8; break; case 'Ất Dậu': $canluongnam = 1.5; break; case 'Đinh Dậu': $canluongnam = 1.4; break; case 'Kỷ Dậu': $canluongnam = 0.5; break; case 'Tân Dậu': $canluongnam = 1.6; break; case 'Giáp Tuất': $canluongnam = 0.5; break; case 'Bính Tuất': $canluongnam = 0.6; break; case 'Mậu Tuất': $canluongnam = 1.4; break; case 'Canh Tuất': $canluongnam = 0.9; break; case 'Nhâm Tuất': $canluongnam = 1; break; case 'Ất Hợi': $canluongnam = 0.9; break; case 'Đinh Hợi': $canluongnam = 1.6; break; case 'Kỷ Hợi': $canluongnam = 0.9; break; case 'Tân Hợi': $canluongnam = 1.7; break; case 'Quý Hợi': $canluongnam = 0.7; break; } switch ($socanluongthang) { case '01': $canluongthang = 0.6; break; case '02': $canluongthang = 0.7; break; case '03': $canluongthang = 1.8; break; case '04': $canluongthang = 0.9; break; case '05': $canluongthang = 0.5; break; case '06': $canluongthang = 1.6; break; case '07': $canluongthang = 0.9; break; case '08': $canluongthang = 1.5; break; case '09': $canluongthang = 1.8; break; case '10': $canluongthang = 1.8; break; case '11': $canluongthang = 0.9; break; case '12': $canluongthang = 0.5; break; } switch ($socanluongngay) { case '01': $canluongngay = 0.5; break; case '02': $canluongngay = 1; break; case '03': $canluongngay = 0.8; break; case '04': $canluongngay = 1.5; break; case '05': $canluongngay = 1.6; break; case '06': $canluongngay = 1.5; break; case '07': $canluongngay = 0.8; break; case '08': $canluongngay = 1.6; break; case '09': $canluongngay = 0.8; break; case '10': $canluongngay = 1.6; break; case '11': $canluongngay = 0.9; break; case '12': $canluongngay = 1.7; break; case '13': $canluongngay = 0.8; break; case '14': $canluongngay = 1.7; break; case '15': $canluongngay = 1; break; case '16': $canluongngay = 0.8; break; case '17': $canluongngay = 0.9; break; case '18': $canluongngay = 1.8; break; case '19': $canluongngay = 0.5; break; case '20': $canluongngay = 1.5; break; case '21': $canluongngay = 1; break; case '22': $canluongngay = 0.9; break; case '23': $canluongngay = 0.8; break; case '24': $canluongngay = 0.9; break; case '25': $canluongngay = 1.5; break; case '26': $canluongngay = 1.8; break; case '27': $canluongngay = 0.7; break; case '28': $canluongngay = 0.8; break; case '29': $canluongngay = 1.6; break; case '30': $canluongngay = 0.6; break; } if ($canluonggio < 1 || $canluonggio > 12) { $canluonggio = 1; } else {$canluonggio = $canluonggio; } switch ($socanluonggio) { case '1': $canluonggio = 1.6; break; case '2': $canluonggio = 0.6; break; case '3': $canluonggio = 0.7; break; case '4': $canluonggio = 1; break; case '5': $canluonggio = 0.9; break; case '6': $canluonggio = 1.6; break; case '7': $canluonggio = 1; break; case '8': $canluonggio = 0.8; break; case '9': $canluonggio = 0.8; break; case '10': $canluonggio = 0.9; break; case '11': $canluonggio = 0.6; break; case '12': $canluonggio = 0.6; break; } $tongcanluong = number_format(($canluonggio + $canluongthang + $canluongngay + $canluongnam),1); $canluongcantinh = explode(".", $tongcanluong); switch ($tongcanluong) { case '2.2': $giaithichcanluong = 'Số này thân hàn cốt lạnh, khổ sở linh đinh, quanh năm lo kiếm ăn độ nhật mà còn thiếu thốn, rồi có thể trở thành ăn mày vì số mạng vậy.'; break; case '2.3': $giaithichcanluong = 'Số này hễ mưu toan làm việc gì cũng khó nên được. Chẳng trông cậy nơi anh em họ hàng, đành chịu tha phương cầu thực.'; break; case '2.4': $giaithichcanluong = 'Số này suy ra không có phúc lộc gia đình, khó gây dựng nên sự nghiệp, không nương cậy nơi họ hàng cốt nhục, chỉ lưu lạc tha phương cầu thực tới già mà thôi.'; break; case '2.5': $giaithichcanluong = 'Suy ra số này tổ nghiệp suy vi, ít có phần gây dựng nên gia đình được, họ hàng cốt nhục thì như than với giá, một đời khổ sở, chỉ tự mình tìm sống mà thôi.'; break; case '2.6': $giaithichcanluong = 'Số này trọn đời khốn khổ, một mình mưu tính công việc làm ăn luôn luôn nhưng chẳng thành. Nên lìa xa quê cha đất tổ mới có thể được đủ ăn và may ra lúc già mới được thanh nhàn.'; break; case '2.7': $giaithichcanluong = 'Số này một đời làm công việc ít có được người khác mưu toan giúp đỡ, khó nhờ cậy phước đức của tổ tông làm chủ trương cho. Chỉ tự lực một mình làm ăn, từ bé đến lớn cũng chẳng có gì hay cả.'; break; case '2.8': $giaithichcanluong = 'Số này làm ăn lộn xộn rối ren như bòng bong, về sản nghiệp của tổ tông thì như giấc mộng. Nếu chẳng làm con nuôi người ta hay là không đổi họ thì cũng phải dời đổi di cư tới đôi ba lần.'; break; case '2.9': $giaithichcanluong = 'Số này năm xưa thì lẩn quẩn chưa hề được hạnh thông, dầu có công danh thì cũng trễ muộn, phải tới ngoài bốn mươi tuổi mới có thể đặng an nhàn, nhưng phải dời đổi nhà cửa hay là đổi họ mới hay.'; break; case '3.0': $giaithichcanluong = 'Số này lao lực phong trần, trong đời gặp lắm cảnh lầm than. Dầu có siêng năng hà tiện, thì tới tuổi già chỉ đỡ ưu sầu chút đỉnh thôi.'; break; case '3.1': $giaithichcanluong = 'Số này cũng vất vả lao đao vì sanh kế, khó nhờ sự nghiệp của tổ tông mà nên nhà nên cửa. Từ nửa đời người trở lên mới gọi là đặng đủ ăn đủ mặc.'; break; case '3.2': $giaithichcanluong = 'số này năm xưa gặp vận rủi, khó mưu đặng công việc gì. Về sau mới có tài lợi như nước chảy lần tới. Từ nửa đời người trở lên thì sự ăn mặc đặng no đủ, lúc ấy công danh lợi lộc sẽ hạnh thông.'; break; case '3.3': $giaithichcanluong = 'Số này lúc ban sơ làm ăn công việc chi cũng khó thành, mưu tính trăm đường chỉ uổng công thôi. Từ nửa đời người sắp lên mới gặp vận hay sẽ tới như dòng nước chảy lại, sau này tài lợi tấn phát đặng nhiều.'; break; case '3.4': $giaithichcanluong = 'Số này có phước khí tăng đạo, phải xa quê hương cha mẹ mà xuất giá nương cửa Phật, hằng ngày tụng niệm thì mới đặng y lộc viên mãn.'; break; case '3.5': $giaithichcanluong = 'Số này phước lượng sanh bình chẳng đặng chu toàn, chẳng hưởng phần căn cơ của tổ nghiệp truyền lại. Còn sự sanh nhai phải chờ khi vận tới rồi mới no đủ hơn xưa.'; break; case "3.6": $giaithichcanluong = "Số này một đời chẳng cần lao lực chi lắm, một tay gầy dựng nên gia nghiệp, cái phước chẳng phải vừa, vì sớm có ngôi phước tinh thường chiếu tới mạng mình, mặc dầu cho làm qua trăm bề đều đặng thành đạt."; break; case '3.7': $giaithichcanluong = 'Số này làm chẳng đặng thành công, anh em ít giúp sức, chỉ một thân cô lập. Tuy rằng cũng có tổ nghiệp chút đỉnh, nhưng lúc lại thì rành rành đó, mà lúc đi thì chẳng biết hết bao giờ.'; break; case '3.8': $giaithichcanluong = 'Số này cốt cách rất thanh cao, sớm đặng thi đổ, tên họ ghi tên bảng vàng. từ năm 36 tuổi, sẽ được phú quý vinh hoa.'; break; case '3.9': $giaithichcanluong = 'Số này trọn đời vận mạng chẳng đặng thông đạt, làm việc thành rồi cũng hư. Khổ tâm kiệt lực dựng nên gia kế tới sau này cũng như giấc mộng.'; break; case '4.0': $giaithichcanluong = 'Số này phước lộc đặng lâu dài, nhưng xưa phải chịu qua nhiều nỗi phong ba vất vả. Sau này đặng hưởng an nhàn phú quý.'; break; case '4.1': $giaithichcanluong = 'Số này là người tài ba lỗi lạc, công việc trước sau chẳng đồng nhau; từ nửa đời sắp lên lai cọ phước tiêu diêu, chớ chẳng như xưa kia vận chưa đạt.'; break; case '4.2': $giaithichcanluong = 'Số này sẽ được nhiều thoả nguyện. Từ nửa đời người thì vận mạng đặng nên, lúc ấy tài lợi công danh thảy đều tấn phát.'; break; case '4.3': $giaithichcanluong = 'Số này là người tánh rất thông minh, làm việc lỗi lạc hiên ngang gần với người sang quí. Một đời phước lộc tự trời định sẵn, chẳng cần phải lao lực mà tự nhiên đặng hạnh thông.'; break; case '4.4': $giaithichcanluong = 'Phàm sự chi cũng bởi trời đem lại, chẳng cần cầu làm chi cho mệt, phước lộc về sau sẽ đặng hơn nhiều lúc khi xưa. Tuy rằng lúc trẻ cung Tài Bạch khó đặng như ý, nhưng tới tuổi già đặng an nhàn.'; break; case '4.5': $giaithichcanluong = 'Số này phần công danh lợi lộc trước phải tân khổ, mà sau này cũng phải bôn ba; số hiếm hoi con cái vì khó nuôi; anh em cốt nhục cũng ít đặng phù trợ giúp sức.'; break; case '4.6': $giaithichcanluong = 'Số này đi đâu cũng đều đặng hạnh thông, nhứt là đổi họ dời nhà lại càng thịnh vượng. Ăn mặc đầy đủ tự số trời định sẵn. Từ nửa đời cho tới lúc già đồng một mực trung bình.'; break; case '4.7': $giaithichcanluong = 'Số này tính ra vượng về lúc tuổi già, vợ con phú quí, vì nguyên có cái phước sẵn như nước chảy lại.'; break; case '4.8': $giaithichcanluong = 'Số này, tuổi trẻ cũng như lúc tuổi lớn, cũng chẳng đặng hưng vượng. Anh em họ hàng đều không đặng nhờ cậy giúp sức. Tới lúc già rồi mới đặng đôi phần an khương.'; break; case '4.9': $giaithichcanluong = 'Số này suy ra có hậu phước lớn lắm, tự tay gầy nên sự nghiệp vẻ vang gia đình. Người sang đều kính trọng. Một đời sung sướng.'; break; case '5.0': $giaithichcanluong = 'Số này hằng ngày chỉ lao lực về đàng công danh tài lợi. Lúc nửa đời cũng có nhiều phen gặp phước lộc; tới già có ngôi Tài Tinh chiếu mạng sẽ đặng an nhàn.'; break; case '5.1': $giaithichcanluong = 'Số này một đời vinh hoa, mọi việc thảy đều tấn phát, chẳng cần lao lực, tự nhiên hạnh thông. Anh em chú cháu đều đặng như ý, gia nghiệp và phước lộc đặng đầy đủ.'; break; case '5.2': $giaithichcanluong = 'Số này trọn đời hạnh thông, việc gì cũng hay, chẳng cần nhọc lòng mà tự nhiên yên ổn. Họ hàng cốt nhục thảy đều giúp sức; sự nghiệp hiển đạt.'; break; case '5.3': $giaithichcanluong = 'Số này xem ra khí tượng chơn thật, nghiệp nhà mà đặng phát đạt cũng ở trong đó. Phước lộc một đời có số định sẵn vinh hoa phú quí.'; break; case '5.4': $giaithichcanluong = 'Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn, ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước trên đời.'; break; case '5.5': $giaithichcanluong = 'Số này lúc trẻ hằng bôn ba trên đàng danh lợi, nhưng uổng công phí sức mà thôi. Ngày kia, phước lộc sẽ tới như nước chảy lại, rồi tự nhiên phú quí vinh hiển.'; break; case '5.6': $giaithichcanluong = 'Số này suy ra là người lễ nghĩa thông thái, một đời phước lộc; nếm đủ mùi chua cay, nguồn tài lợi thì cuồn cuộn, an ổn và phong hậu.'; break; case '5.7': $giaithichcanluong = 'Số này phước lộc dẫy đầy, mọi sự hạnh thông, quang hiển mẹ cha,oai vọng chấn dương, người đều kính trọng, riêng chiếm bầu xuân.'; break; case '5.8': $giaithichcanluong = 'Số này là số bảng vàng áo gấm, quan cả khoa cao, phước lộc một đời tự nhiên đem lại, phú thọ đều đủ, danh lợi kiêm toàn.'; break; case '5.9': $giaithichcanluong = 'Suy ra số này là người diệu xảo không có thanh cốt, chắc hẳn tài cao học rộng có phận đậu khoa bảng, có mạng làm quan sang.'; break; case '6.0': $giaithichcanluong = 'Số này tên đậu bảng vàng, lập nên công lớn, vinh quang tông tổ, điền sản phong túc, y lộc dư giả.'; break; case '6.1': $giaithichcanluong = 'Số này tư chất thông minh, học hỏi rộng rãi, tự nhiên vinh diệu, tên đậu bảng vàng. Dầu chẳng được quan sang, chắc cũng là một nhà phú hộ.'; break; case '6.2': $giaithichcanluong = 'Số này phước lộc vô cùng, học giỏi làm nên, vinh hiển mẹ cha, đai vàng áo gấm, phú quí vinh hoa, mọi đường đầy đủ.'; break; case '6.3': $giaithichcanluong = 'Số này là số đậu khoa cao, làm quan lớn, giàu sang cực phẩm, toại danh thiên hạ; phước lộc phi thường, gia đình vinh hiển.'; break; case '6.4': $giaithichcanluong = 'Số này phú quí vinh hoa, ít ai bì kịp; oai quyền lộc vị, không kẻ sánh bằng. Áo tía đai vàng, ngôi cao chung đỉnh, trọn đời hạnh phúc.'; break; case '6.5': $giaithichcanluong = 'Số này suy ra thì phước lộc chẳng nhỏ, tài cao giúp nước, công cả yên dân; chức trọng trào đình, giàu sang tột bực, vang danh thiên hạ.'; break; case '6.6': $giaithichcanluong = 'Số này phú quí định sẵn tự trời, phước lộc hơn thiên hạ, quan cao quyền trọng, châu báu đầy vơi, ấm phong thê tử.'; break; case '6.7': $giaithichcanluong = 'Số này sanh ra tự nhiên có phước lớn, điền viên gia nghiệp thật hưng long, trọn đời phú quí vinh hoa, muôn việc hạnh thông hoàn hảo.'; break; case '6.8': $giaithichcanluong = 'Số này giàu sang tự trời ban, khỏi phải khó nhọc, gia tư có muôn vàng; nhưng mười năm sau chẳng có như hồi trước, căn cơ tổ nghiệp trôi đi như thuyền trên mặt nước sóng bão.'; break; case '6.9': $giaithichcanluong = 'Số này là một vì sao y lộc ở nhơn gian, một thân phú quí, mọi người đều kính nể. tóm lại, là phước lộc do tự trời định, an hưởng vinh hoa trọn đời.'; break; case '7.0': $giaithichcanluong = 'Số này suy ra phước chẳng nhỏ, không cần phải sầu lo làm chi cho mệt nhọc, vì trời đã đinh sẵn y lộc phong danh, một đời vinh hiển giàu sang.'; break; case '7.1': $giaithichcanluong = 'Số này sanh ra rất khác với người thường, công hầu khanh tướng đều đặng hoàn hảo, một đời tự nhiên có phước tiêu diêu khoái lạc, cực phẩm hưng long.'; break; } //// Hiển thị thông tin kết quả $ketqua = ''.$hovaten; $ketqua .= ' thân mến.
Sau đây là chi tiết bản mệnh và số giàu nghèo của bạn
'; $ketqua .= 'Họ và tên: '.$hovaten; $ketqua .= '
Giới tính: '.$gioitinh; $ketqua .= '
Ngày sinh dương lịch: '.$alternate. ' '; $ketqua .= '
Ngày sinh âm lịch: '.$ngayam.' tháng '.$thangam.' năm '.$can.' '.$chi; $ketqua .= '
Năm nay '.date('Y').': '.$tuoinamnay.' tuổi (tính đến '.date('H:i:s, d-m-Y').')
Quẻ mệnh: '.$cungmenh; $ketqua .= '
Sao năm nay ('.date('Y').'): '.$saonamnay; $ketqua .= '   *
Ngũ hành: '.$menh .' - '.$Chucnang->chitietmenh($namam).''; $ketqua .= '

Số Giàu Nghèo

'.$canluongcantinh[0].' lượng '.$canluongcantinh[1].' chỉ

Tổng cân lượng của bạn là: '.$canluongcantinh[0].' lượng '.$canluongcantinh[1].' chỉ
'.$giaithichcanluong.'
'; $ketqua .= '
Nhịp sinh học trong vòng 30 ngày của bạn: Bói Vui'; $ketqua .= '
Hợp với hướng: '.$thuocdongtay.' ('.$huongchuan.')
'; $ketqua .= 'Các hướng tốt: '.$huongtot.''; $ketqua .= '
Màu sắc hợp: '.$mauhop; $ketqua .= '
Màu sắc kỵ: '.$mauky; $ketqua .= '
Con số hợp: '.$sohop.''; //$ketqua .= '
Tổng cân lượng của bạn là: '.$canluongcantinh[0].' lượng '.$canluongcantinh[1].' chỉ'; echo '
'.$ketqua.'

'.$BTclasses->noidungtraloi.'
'; // } ?>
Bói ngày sinh - xem số giàu nghèo theo ngày tháng năm sinh là chức năng cho phép bạn dự đoán tương lai, tiền bạc, vận mệnh của mình. Thông qua xem bói ngày giờ sinh, bạn sẽ biết được về cung mệnh, sự nghiệp, tính cách, ý nghĩa số phận qua ngày sinh. Ngoài ra, chức năng còn cho bạn biết bạn hợp với hướng nào, hợp với những màu nào. Bạn không hợp với hướng nào, màu sắc kỵ với bạn, con số hợp với bạn... Và dự báo trước một cách chuẩn xác nhất nhịp sinh học của bạn khi sử dụng công cụ dưới đây.
  • * Bắt buộc phải nhập. Ngày sinh nhập theo ngày dương.
  • Đầy đủ họ tên bạn
  • Ngày tháng năm sinh dạng 30/12/1990
Share on Facebook Share on Twitter
4.5/5 - (6473 bình chọn)

Comments