Get Original URL from Shorturl


Lấy URL gốc từ shorturl.
* ShortUrl: one per line. Tống mỗi ShortURL vào 1 dòng nhé.
Ví dụ:
http://goo.gl/84xzk
http://goo.gl/89ahy
Share on Facebook Share on Twitter

Comments


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.