Joomla 4.x

Joomla 4.x chạy trên nền Joomla Frameworks 2.0 Những tính năng mới thú vị trên phiên bản mới nhất Joomla 4.x. Các bài viết về cách sử dụng, quản trị phiên bản Joomla 4.x. Các components, Modules, Plugins mẫu của Joomla 4.x