Quy y Tam Bảo

Quy y Tam bảo là nghi lễ của đạo Phật. Đây được coi như điểm khởi đầu của phật tử đi theo giáo lý đạo Phật. Nói nôm na đây là việc đem đời mình nương gởi nơi Phật, Pháp, Tăng. Sống theo gương của Phật. Y giáo pháp luyện rèn luyện tâm tánh và vâng lời nhắc nhở chư Tăng.

QUY Y TAM BẢO LÀ GÌ?

Đức Phật là vị thầy đã khám phá ra và tuyên bố với thế giới luật cứu độ.  Đó là sự giải thoát khỏi nô lệ, sự thù hận và sự thiếu hiểu biết của chính mình. Pháp là luật pháp hay sự giải thoát chân thực và thực tế. Tăng là cộng đồng Phật tử hoặc những người có tâm hướng về Phật.

Quy y Tam Bảo là bước đi chính thức đầu tiên trên con đường Phật giáo. Quy y là chúng ta tin vào Phật giáo và chúng ta đã trở thành đệ tử của Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Khi chúng ta quy y, nó định hướng đức tin của chúng ta.
Để hiểu rõ hơn, hãy đọc bài Quy Y Tam Bảo là gì?

Ý NGHĨA CỦA VIỆC QUY Y

Mặc dầu đây chỉ là bước khởi đầu trong quá trình học Phật, nhưng nếu không có bước khởi đầu thì làm sao có các bước tiếp theo được. Đệ tử Phật lấy việc thọ giới mà phân cấp bậc. Quy y là việc căn bản nhất. Tiếp theo mới đến thọ Ngũ giới, Tám giới, Mười giới, Tỳ kheo giới, Bồ tát giới. Mọi giới pháp đều lấy việc quy y làm nền tảng căn bản.

Quy y tức là bước đầu tiên của việc vào đạo tin Phật. Phật giáo không bỏ bất kỳ chúng sanh nào. Do đó đối với việc quy y cũng không có sự hạn lượng nhất định. Trong lục đạo chúng sinh trừ Địa ngục là nơi thọ khổ vô cùng vô tận không thể quy y được. Các nơi khác bất kể là Người, Trời, Thần, Quỷ vật và Súc sinh chỉ cần phát tâm quy y, Phật giáo đều tiếp nhận cả. Đây cũng giống như đã là học sinh đủ tuổi đi học thì bất luận là giàu nghèo, sang hèn, ngu đần hoặc thông minh đều được nhập học vậy.

Cho nên không thọ Tam Quy y mà muốn trở thành một tín đồ Phật giáo chân chánh là điều không thể có được. Nếu chỉ tin Phật và Pháp mà không kính lễ chư Tăng thời đã hủy họai tính căn bản của Phật Pháp bởi vì Tam Bảo không thể tách rời. Do vậy người đã hủy họai Phật Pháp thời không thể có được thiện quả. Cho nên khi đã tín phụng Tam Bảo thời phải quy y Tam Bảo.

LỢI ÍCH CỦA QUY Y TAM BẢO

Ích lợi của việc quy y Tam Bảo rất nhiều, có thể cầu được hiện thế an lạc, có thể cầu cho đời sau an lạc, càng có thể từ đây mà được sự an lạc cứu cánh của Niết Bàn tịch tĩnh, tổng hợp lại có tám điều lợi ích:

  • 1. Trở thành đệ tử của Phật.
  • 2. Là nền tảng của việc thọ giới.
  • 3. Có thể tiêu trừ nghiệp chướng.
  • 4. Có thể tích tập phước đức to lớn.
  • 5. Không đọa ác đạo.
  • 6. Người và phi nhơn không thể làm hại.
  • 7. Có thể thành công trong mọi việc lớn.
  • 8. Có thể thành Phật.

Ích lợi của việc quy y Tam Bảo, trong kinh Phật nói đến rất nhiều, các bạn có thể tìm đọc trong các đoạn kinh.

Ai có thể Quy y?

Không phải ai cũng có thể quy y. Về cơ bản, những người đủ hành vi nhận thức và lớn hơn 13 tuổi đều có thể Quy y.
Bạn hãy tìm đọc bài Người trẻ có thể Quy y không? để tìm hiểu rõ hơn về việc Quy y có lợi ích gì và tại sao càng trẻ thì các bạn càng nên sớm Quy y.

x
This website is using cookies. More info. That's Fine